Ko hỉu làm gì trong toilet mà wần ướt
đúng chỗ ghia.
Nhìn tấm này bik CHan Than San là bot hay top roi.